ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ NA T-SHIRT YARN BISKVIT ;-) LIMITOWANE WZORY I KOLORY

Szukaj

Konkurs

Regulamin konkursu KOLOROWY TYDZIEŃ - Biskvit Polska

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Plecie Motki Karolina Boruch, Ruda Mała 57, 26-624 Kowala, NIP: 7962940885

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/biskvitpolska (zwanym dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa każdego tygodnia od poniedziałku do piątku do godziny: 23.59

7. Wyniki zostaną ogłoszone w niedzielę za pośrednictwem FanPage razem z opublikowaniem zdjęcia zwycięzcy.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na: wstawieniu w poście konkursowym autorskiego zdjęcia, wykonanej przez siebie pracy, dowolną techniką, wykonaną z użyciem materiałów dostępnych w sklepie internetowym www.biskvit.pl oraz zgodnego z tematyką danego tygodnia. (Kolor opisany w poście konkursowym)   

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą jedno zdjęcie konkursowe umieszczone w komentarzu posta konkursowego, które ich zdaniem jest najbardziej trafne. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

11. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: KOD o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.biskvit.pl
12. Nagroda zostanie wysłana w wiadomości na facebooku lub e-mail
13. Nagroda jest bezterminowa.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

MIŁEJ ZABAWY!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj